Aucy's Pokemon

[能力表] [能力計算] [個體計算Pro]

快速搜尋: 輸入名字 全國No. DP No. RS No.

個體值計算器

Level
種族值
努力值
能力值
個體值(b)
 
HP 0
攻擊 0
防禦 0
特攻 0
特防 0
速度 0
性格: | 努力 | 個性     
 

能力模擬器

Level
種族值
個體值
努力值
能力值
 
HP 0
攻擊 0
防禦 0
特攻 0
特防 0
速度 0
性格 | 個體All | 努力
醒覺之力 
 

Copyright © 2002 - 2024 Aucy. All rights reserved.